REFERENCE

2012-2017 – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – spolupráce na několika studiích založených na metodice Posuzování dopadů na životní prostředí (Life Cycle Assessment, LCA)

2013-14 – Ministerstvo životního prostředí – spoluřešitel projektu TAČR TB010MZP062: „Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možností navýšení jejich recyklace, využití a opětovného použití“. Výzkum založený na metodice MFA.

2015-2016 – Ministerstvo životního prostředí –  dodavatel části projektu TAČR TB030MPO005: „Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovin“. Výzkum založený na metodice MFA.

2017 – MPO – externí hodnotitel pro vypracování odborných posudků pro projekty v jednotlivých programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), např. v programu Nízkouhlíkové technologie, či programech souvisejících s druhotnými surovinami či obecně odpady

2017 – JRK Waste Management s.r.o. – vypracování studie „Komparace environmentálních dopadů kovového a plastového kontejneru určených na sběr komunálního odpadu“

2017 – ZENTIVA, k.s. – poradenství v odpadovém hospodářství

2017 – Envisolution, s.r.o. – poradenství v odpadovém hospodářství

2017 – Clay Capital s.r.o. – potenciální akvizice výrobní firmy, vypracování environmentálního auditu zaměřeného na shodu s environmentální legislativou. Audit byl zaměřen na zjišťování a posouzení rizika staré ekologické zátěže v areálu a na posouzení shody se současnou environmentální legislativou.