DOMŮ

Nabízím poradenství v odpadovém hospodářství, zejména v oblasti inovací a výzkumu. V oblasti výzkumu se zabývám zejména metodou analýza materiálových toků (Material Flow Analysis, MFA) a metodou posuzování dopadů na životní prostředí (Life Cycle Assessment, LCA).

ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

Material Flow Analysis (MFA) čili analýza materiálových toků je systematický přístup k hodnocení toků a zásob materiálů v rámci definovaného systému v daném prostoru a čase. MFA poskytuje kompletní a konzistentní sadu informací o celkových tocích a zásobách daného materiálu v rámci zvoleného systému. Pojem materiál v pojetí MFA symbolizuje či zastupuje jak látky, tak zboží. Metoda MFA je nejčastěji využívána v oborech jako je environmentální management, průmyslová ekologie, hospodaření s přírodními zdroji nebo odpadové hospodářství.

Existují dva druhy zdrojů – přírodní zdroje a antropogenní zdroje. Mezi přírodní zdroje se počítají například minerály, voda, vzduch, informace, půda nebo biomasa (včetně rostlin, živočichů i lidí). Antropogenní zdroje jsou ty, které byly vytvořeny nebo přeměněny lidmi – např. kulturní dědictví, technologie nebo umění. Tyto zdroje se nachází v tzv. antroposféře, tedy v domácnostech, zemědělství, zdravotnictví, infrastruktuře atd. Díky masivní těžbě hornin a minerálů dochází k přeměně přírodních zdrojů na antropogenní zdroje. Tato přeměna je v některých případech tak výrazná, že antropogenní toky už překonaly svou mocností přírodní toky. Například tok kadmia spojený s lidskou činností je asi tři až čtyřikrát větší než přírodní (geogenní) tok způsobený erozí, počasím, mobilitou nebo vulkanickou činnost. I proto je současná éra některými autory nazývána jako antropocén, jelikož lidská činnost se stala globální geofyzikální silou a hnacím mechanismem globálních environmentálních změn.

Odpadové hospodářství probíhá na rozhraní mezi antroposférou a životním prostředí. Vzhledem ke vzrůstající spotřebě lidské společnosti roste i množství produkovaných odpadů a jejich složení se v čase mění. Prapůvodním cílem odpadového hospodářství bylo zachování základních hygienických podmínek a předcházení epidemií. Nicméně významné změny v produkci množství a kvality odpadů proběhly až během 20. století. Dnes je odpadové hospodářství integrovaným konceptem několika způsobů nakládání s odpady, jako je skládkování, energetické využití, materiálové využití, opětovné využití či prevence vzniku odpadu. MFA je potom významným nástrojem odpadového hospodářství, jelikož umožňuje:

  1. Vymezit systém toku materiálů a zásob za pomoci jasně definovaných termínů
  2. Redukovat komplexitu systému při zachování hodnoty výsledků pro rozhodovací proces (např. politický)
  3. Posoudit relevanci jednotlivých materiálových toků
  4. Prezentovat výsledky jasně a srozumitelně
  5. Využít získaných výsledků zejména pro:
  • Včasné rozpoznání potenciálních škodlivých účinků nebo akumulace využitelných zdrojů
  • Nastavení priorit vzhledem k opatřením ve vztahu k ochraně životního prostředí, zdrojů a odpadovému hospodářství (co je nejdůležitější; co je třeba učinit v prvním kroku?)
  • Design výrobků a procesů (zelený design, ekodesign, design pro recyklaci, atd.)

O MNĚ

Vzdělání

2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta přírodovědecká, obor Ochrana životního prostředí. Rigorózní práce: „Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu“. titul RNDr.

 

2007 – 2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Centrum pro otázky životního prostředí, postgraduální program Environmentální studia. Dizertační práce: „Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu“.

 

titul Ph.D.

 

2000 – 2005 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta přírodovědecká, obor Ochrana životního prostředí. Diplomová práce „Analýza materiálového využití a možnosti výpočtu materiálového využití komunálního odpadu v ČR

 

titul Mgr.

 

1998 – 2004 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Tělesná výchova a sport. Diplomová práce: „Animalita člověka a sport. Etologické aspekty sportu“.

 

titul Mgr.

REFERENCE

2012-2017 – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – spolupráce na několika studiích založených na metodice Posuzování dopadů na životní prostředí (Life Cycle Assessment, LCA)

2013-14 – Ministerstvo životního prostředí – spoluřešitel projektu TAČR TB010MZP062: „Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možností navýšení jejich recyklace, využití a opětovného použití“. Výzkum založený na metodice MFA.

2015-2016 – Ministerstvo životního prostředí –  dodavatel části projektu TAČR TB030MPO005: „Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovin“. Výzkum založený na metodice MFA.

2017 – MPO – externí hodnotitel pro vypracování odborných posudků pro projekty v jednotlivých programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), např. v programu Nízkouhlíkové technologie, či programech souvisejících s druhotnými surovinami či obecně odpady

2017 – JRK Waste Management s.r.o. – vypracování studie „Komparace environmentálních dopadů kovového a plastového kontejneru určených na sběr komunálního odpadu“

2017 – ZENTIVA, k.s. – poradenství v odpadovém hospodářství

2017 – Envisolution, s.r.o. – poradenství v odpadovém hospodářství

2017 – Clay Capital s.r.o. – potenciální akvizice výrobní firmy, vypracování environmentálního auditu zaměřeného na shodu s environmentální legislativou. Audit byl zaměřen na zjišťování a posouzení rizika staré ekologické zátěže v areálu a na posouzení shody se současnou environmentální legislativou.